În vederea realizării obiectivelor propuse de către proiect, au fost previzionate următoarele activități:

 • A1 – Management de proiect - Activitatea de management este asigurată de echipa de management a proiectului, formată din personal din partea liderului, 9 persoane, și din partea partenerului 2 persoane.

  Compoziția echipei de management asigură o bună coordonare a echipelor de experți implicați în implementarea activităților și sub activităților proiectului. De asemenea, structura echipei de management este stabilită astfel încât să se asigure o gestiune eficientă a bugetului proiectului. Managementul proiectului – va fi asigurat atât prin personal propriu cât și prin personal externalizat, care va fi contractat în urma derulării procedurilor de angajare specifice instituțiilor publice. Vor fi organizate concursuri pentru selectarea și contractarea personalului necesar pentru implementarea proiectului.

  Activitatea vizează cu precădere activități de coordonare, planificare, verificare și monitorizare constantă a progresului proiectului. Pe parcursul celor 36 de luni de implementare vor fi derulate ședințe lunare de lucru ale echipei de management și de implementare cu scopul de a realiza planificarea activităților și pentru raportarea progresului în atingerea țintelor lunare stabilite. În acest sens vor fi întocmite rapoarte lunare de monitorizare a activităților, rapoarte care vor sta la baza raportărilor trimestriale către AMPOCA.

  Prin managementul de proiect, vor fi derulate activități de identificare, înregistrare și monitorizare a grupului țintă vizat de proiect. Totodată se vor realiza activități de informare constantă a grupului țintă cu privire la activitățile din proiect. De asemenea, vor fi derulate procedurile de achiziții în conformitate cu legislația în vigoare și vor fi întreprinse toate măsurile pentru sprijinirea activităților tehnice cu impact direct asupra atingerii indicatorilor de realizare și rezultat.

  În vederea realizării unui management financiar riguros, lunar se vor realiza activități de verificare și validare a rapoartelor de activitate întocmite de experți, plata acestora realizându-se in funcție de activitatea efectiv prestată.

 • A2 - Informare si publicitate - Campania de informare și publicitate va cuprinde în principal activități de informare, diseminare și promovare a rezultatelor proiectului și a modului în care acestea au impact asupra sistemului de educație și formare.

  Activitățile de promovare vor fi adaptate diferitelor categorii de public: elevi, părinți, școli, companii și publicul larg. Se vor utiliza atât materiale tipărite cât și metode de promovare în mediul online, cât si acțiuni specifice social media și PR. Se vor asigura următoarele activități:

  • afișarea pe site-ul public al ANC a unei scurte descrieri a proiectului, care cuprinde următoarele informații: titlu, denumire beneficiar și partener, scopul proiectului, obiectivele specifice, rezultatele așteptate, data de începere, perioada de implementare, valoarea totală a proiectului, defalcată pe surse de finanțare. La nivelul beneficiarului va fi realizată pagina web distinctă pentru prezentarea proiectului.
  • realizarea unui afiș cu informații despre proiect, în două exemplare minim, câte unul pentru fiecare partener. Afișele vor fi expuse în zona de acces în instituțiile aplicatului și partenerului. Afișele vor cuprinde următoarele informații referitoare la proiect: titlul, denumirea beneficiarului și partenerului, scopul proiectului, data de începere, perioada de implementare, valoarea totală a proiectului, defalcată pe surse de finanțare;
  • trei conferințe de diseminare a rezultatelor proiectului (conferința de lansare, conferința intermediară și conferința finală). Pentru fiecare dintre cele 3 conferințe se va realiza un comunicat de presă publicat în media. Conferințele vor avea aproximativ 100 de participanți per conferință, pe parcursul a două zile și vor avea loc în București/o locație în afara capitalei.

  Activitatea de informare și publicitate va fi realizată de o echipă de 2 experți angajați cu contract de muncă pe durata activităților proiectului, cu un număr de câte 2 ore/zi fiecare. Unul dintre experți asigură componența de comunicare și promovare on-line : Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, activități care presupun o prezență constantă în on line. Al doilea expert va avea atribuții principale în ceea ce privește activitățile de promovare și informare off-line : newsletter, concepție materiale diseminare pentru conferințe și evenimente, știri și comunicate despre proiect postate pe pagina web și distribuite prin e-mail, concepție broșuri și pliante, concepție comunicate de presă. Costurile salariale aferente experților de comunicare sunt bugetate în categoria salarii management proiect.

 • A3 - Revizuirea si completarea cadrului de reglementare privind sistemul național de calificări

  A3.1. - Analiza privind evoluția pieței muncii din perspectiva competențelor și calificărilor la nivelul tuturor sectoarelor economice, pentru orizontul 2025-2030

  Analiza se va realiza printr-un studiu privind piața muncii. Studiul va realiza o prognoză privind evoluția sectoarelor economice din perspectiva calificărilor. Studiul va lua în considerare cercetările și analizele existente la nivel național și european și va efectua o cercetare sectorială pentru identificarea cerințelor specifice de sector.

  Dezvoltarea strategiilor și politicilor care vizează dezvoltarea resurselor umane li a calificărilor post 2020 se va realiza pe baza recomandărilor rezultate în urma studiului privind piața muncii. Rezultatele acestei sub activități vor contribui la actualizarea RNC și la procesul de sistematizare a legislației privind calificările.

  Studiul va fi realizat de o echipă formată din maximum 3 experți responsabili pentru definirea metodologiei de cercetare, colectarea datelor și informațiilor, analiza și interpretarea datelor, formularea de concluzii și recomandări.

  A3.2. - Elaborarea metodologiei privind alocarea nivelurilor de calificare pentru calificările de nivel 1-5 din CNC

  Metodologia vizează completarea legislației existente cu prevederi necesare procesului de elaborare a calificărilor profesionale din CNC, stabilind etapele procesului de analiză a calificărilor și criteriile pe baza cărora se alocă un nivel de calificare unei calificări individuale. În vederea elaborării metodologiei se va realiza o analiză privind criteriile utilizate în alte state membre UE pentru stabilirea nivelurilor de calificare pentru ocupații/calificări și o cartografiere a grupelor majore pentru nivelurile de calificare 1 – 5 CNC pentru identificarea neconcordanțelor dintre nivelurile de calificare și ocupațiile din COR. Aceasta sub activitate va fi realizată de o echipă formata din 31 de experți, din care 5 experți din partea aplicatului, 2 experți din partea partenerului și 25 experți din partea Comitetelor Sectoriale. Atribuțiile experților sunt: analiza COR și identificarea neconcordanțelor, identificarea criteriilor comune de definire a nivelului de calificare, elaborarea documentației necesare pentru modificările legislative necesare. Livrabilele acestei sub activități sunt: propunere de metodologie pentru alocarea nivelurilor de calificare și listă recomandări revizuire COR. Metodologia va fi propusă spre aprobare prin ordin de ministru.

  A3.3. - Analiza privind necesarul de calificări pentru nivelurile 3-7 CNC din perspectiva angajabilității

  În cadrul acestei sub activități se va realiza un studiu cu scopul de a identifica din punct de vedere calitativ și cantitativ calificările de nivel 3 -7 CNC necesare pe piața muncii pentru orizontul de timp 2030-2040, pe baza prognozelor privind dezvoltarea/evoluția sectoarelor economice, identificate urmare a studiului realizat în cadrul Activității A3.1.

  Sub activitatea derivă din nevoia de a asigura fundamentarea (cantitativă și calitativă) necesară pentru decizia privind calificările și specializările necesar a fi furnizate cu prioritate în învățământul superior, pe de o parte, și pe nevoia urgentă de a furniza informații cantitative pentru fundamentarea numărului de locuri în învățământul superior, în vederea eficientizării investițiilor statului în educația și formarea profesională la niveluri superioare de calificare.

  Calificările identificate vor fi analizate din perspectiva nivelului de angajabilitate pe piața muncii. Studiul va fi realizat de către o echipa formată din 2 experți din partea ANC responsabili pentru definirea metodologiei de cercetare, colectarea datelor și informațiilor, analiza și interpretarea datelor, formularea de concluzii și recomandări. Echipa de experți este aceeași ca la sub activitatea 3.1.

  A3.4. - Elaborarea unei propuneri de reglementare privind tipurile de standarde necesare în sistemul de educație și formare profesională din România

  Aceasta sub activitate are în vedere analiza tipurilor de standarde utilizate în sisteme de calificări bine dezvoltate din alte state membre UE, identificarea tipurilor de standarde necesare sistemului de educație și formare profesională din România și definirea rolului și utilizării acestora în sistemul național de calificări.

  Propunerea de reglementare va avea în vedere modificările legislative necesar a fi operate în vederea asigurării unei corelări eficiente între programele de formare profesională, certificarea calificărilor și accesul la ocupații. Propunerea de reglementare va fi supusă unui proces de dezbatere la nivel național și sectorial, cu implicarea tuturor actorilor relevanți: decidenți, organisme de acreditare/autorizare, furnizori de formare, angajatori, comitete sectoriale.

  Pentru această activitate va lucra o echipă compusă din 4 experți care vor îndeplini următoarele atribuții: analiza sistemelor de calificări din alte state membre UE pentru identificarea standardelor utilizate în aceste sisteme, analiza tipurilor de standarde utilizate în sistemul de EFP din România, identificarea posibilităților de revizuire a tipurilor de standarde utilizate în prezent, cu prezentarea opțiunilor posibile în contextul din Romania, elaborarea unei propuneri de reglementare pentru definire tipurilor de standarde necesare in sistemul național de calificări din România, rolul și conținutul acestora.

  A3.5. - Corelarea nivelurilor de calificare 6 si 7 cu ocupațiile corespondente din COR

  Pentru realizarea corespondenței dintre titlul calificării, ocupațiile din COR și nivelurile de calificare 6 și 7 din CNC se va realiza o analiză privind titlurile calificărilor obținute prin sistemul de învățământ superior la nivelul a 5 state membre UE și corelarea acestora cu ocupațiile de pe piața muncii. Aceasta analiză va fi completată de rezultatele cartografierii grupelor majore 1 și 2 din COR, din perspectiva calificărilor de nivel 6 și 7 CNC pentru identificarea neconcordanțelor dintre titlurile calificărilor și ocupațiile din COR. Rezultatele acestei sub activități vor fi materializate prin emiterea unui act normativ pentru aprobarea corespondenței dintre titlurile ocupațiilor/calificărilor obținute în învățământul superior și nivelurile de calificare 6 și 7 din CNC, aprobat prin ordin de ministru. În cadrul acestei sub activități vor fi implicați 6 experți care vor realiza următoarele activități:

  • Analiza privind titlurile calificărilor obținute prin sistemul de învățământ superior, de ex. inginer, economist, jurist, specialist, expert, profesor universitar, conferențiar, cercetător cu nivelele de calificare din CNC. Analiza se realizează la nivelul a 6-7 țări dezvoltate din EU și urmărește existența unei corelări între ocupații/calificare și nivelul de calificare pentru a identifica aplicabilitatea în România
  • Cartografierea grupei majore 2 din COR. Pe baza rezultatelor analizei, este elaborată o primă versiune de lucru a Listei menită să asigure corelarea titlurilor calificărilor ocupațiilor din COR grupa majoră 2 cu nivelul de calificare 6, 7 din CNC. Se va acorda un nivel de calificare fiecărui titlu de profesie/ocupație din COR grupa majoră 2 (1375 de ocupații) la care se vor atașa și descriptori generici de nivel din CNC. Fiecărui titlu academic din COR i se va acorda un nivel de calificare 6 și 7, care va obliga purtătorul lui să absolve un program de licență/postuniversitar, master sau doctoral. Se vor stabili ocupațiile din grupa majora 2 pentru care exercitarea pe piața muncii impune absolvirea unui master și tipul acestuia: profesional, interdisciplinar, de management.
  • Cartografierea grupei majore 1 din COR pentru de a stabili dacă ocupația este specifică unui absolvent de învățământ superior, de nivel 6 și 7 și dacă pentru ocuparea ei este nevoie de absolvit un master și tipul acestuia: profesional; interdisciplinar; de management. Se va realiza și o verificare a încadrării corecte a ocupațiilor în grupele de bază conform caracteristicilor menționate. În realizarea acestei activități se va coopera cu comitetele sectoriale și alți reprezentanți ai pieței muncii și asociațiilor profesionale.
  • Elaborarea propunerii de act normativ prin care este aprobată Lista cu corespondența dintre titlurile ocupațiilor/calificărilor obținute în învățământul superior, ocupațiile din COR grupa majoră 2 și nivelurile de calificare 6-7 din CNC

  A3.6. - Elaborarea cadrului metodologic pentru dezvoltarea programelor de studii pe baza de rezultate ale învățării

  Cadrul metodologic va reglementa identificarea, evaluarea, validarea și certificarea rezultatelor învățării pentru programele universitare, urmând ca noua abordare, orientată pe rezultatele învățării, să stea la baza realizării cerințelor privind conceperea de programe de studii noi, respectiv a actualizării programelor de studii existente (licență și master), raportate și la cadrul european, la clasificările internaționale (ISCED) și la cerințele pieței muncii (corelarea ocupațiilor cu nivelul de calificare).

  Reglementarea are în vedere stabilirea și înaintarea spre aprobare prin hotărâre de guvern a principiilor și elementelor generale pentru dezvoltarea programelor de studii pe baza de rezultate ale învățării (durata 4 luni). Totodată, vor fi elaborate ghiduri metodologice specifice diferitelor domenii de studii, care vor facilita punerea în aplicare a principiilor și elementelor generale pentru dezvoltarea programelor de studii pe bază de rezultate ale învățării . Ghidurile metodologice vor diferenția modul de identificare a rezultatelor învățării în funcție de domeniul educațional (ex. științe umaniste, științe inginerești), potrivit specificului fiecărui domeniu în parte.

  Sub activitatea presupune următoarele doua etape principale, realizate de către o echipa formata din 38 experți, 4 experți interni si 34 experți externi, contractați din afara ANC :

  • Elaborarea unui draft al cadrului metodologic privind modul de realizare al programelor de studii având ca baza rezultatele învățării și acordarea punctelor de credit în corelație cu documentele europene, ghidurilor din 2015 de implementare a ECTS și ghidurilor CEDEFOP.
  • Realizarea a șase ghiduri metodologice pe baza cadrului metodologic pentru șase domenii de interes, selectate dintre cele precum: marketing, electronică, energetică, construcții, agronomie, turism, protecția mediului, inginerie, etc. Selecția domeniilor se va face în funcție de sectoarele economice identificate prioritare și cu potențial de creștere, rezultate în urma studiului privind piața muncii realizat la sub activitatea 3.1.

  Pentru realizarea acestei sub activități vor fi organizate 20 întâlniri la nivel regional pentru prezentarea și discutarea aspectelor rezultate în urma elaborării cadrului metodologic. Vor fi identificate și corectate punctele slabe, posibilele corespondențe efectuate necorespunzător sau care necesită clarificări suplimentare. La aceste întâlniri vor participa circa 320 de persoane din învățământul universitar. Finalizarea cadrului metodologic se va realiza în baza discuțiilor din cadrul întâlnirilor, a sugestiilor și propunerilor primite din partea participanților la reuniunile organizate.

  A3.7. - Elaborarea cadrului metodologic privind utilizarea creditelor transferabile

  Cadrul metodologic privind utilizarea creditelor transferabile este necesar pentru aplicarea prevederilor LEN privind recunoașterea și transferul rezultatelor învățării, completând legislația existentă și vizează programele de formare profesională și programele de formare continuă și va utiliza principiile și caracteristicile sistemului ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), dezvoltat la nivel european. Cadrul metodologic cuprinde o metodologie, estimată a fi deja aprobată prin ordin de ministru la data începerii activităților proiectului, completată de ghidul de aplicare aferent, dezvoltat prin proiect.

  Ghidul este necesar pentru punerea în aplicare a prevederilor metodologiei și va sprijini instituțiile de învățământ superior în elaborarea propriilor reglementari și proceduri pentru recunoașterea creditelor transferabile. Sub activitatea va fi realizată de o echipă formată din 2 experți care vor avea următoarele responsabilități: analiza și elaborarea documentației necesare pentru realizarea cadrului metodologic (experții vor analiza și elabora documentația necesară pentru realizarea cadrului metodologic numai în situația în care metodologia nu a fost finalizată și aprobată prin Ordin de ministru), elaborarea unui draft al ghidului de aplicare a metodologiei, consultarea instituțiilor de învățământ superior privind propunerile de reglementare ce vor fi incluse în ghidul de aplicare, revizuirea și finalizarea ghidului.

  A3.8. - Elaborarea ghidului privind organizarea programelor de educație postuniversitară

  Ghidul vizează organizarea și furnizarea programelor specifice educației permanente, furnizate prin studii postuniversitare organizate în cadrul instituțiilor de învățământ superior. Scopul ghidului este de a sprijini instituțiile de învățământ superior de a pune în aplicare reglementările specifice acestor programe de formare în vederea asigurării înscrierii acestora în RNC. Elaborarea ghidului metodologic va fi realizată de o echipă de maximum 4 experți, care vor avea următoarele atribuții

  • Elaborarea ghidului de către echipa de proiect;
  • Consultarea cu reprezentanții mediului academic și ai furnizorilor de formare și colectarea propunerilor de îmbunătățire a ghidului metodologic;
  • Finalizarea ghidului metodologic și înaintarea acestuia pentru aprobare prin ordin de ministru.
 • A4 - Standardizarea procesului de evaluare a competențelor profesionale dobândite în alte contexte decât cel formal

  Standardizarea procesului de evaluare teoretică presupune dezvoltarea unui instrument on-line care asigură un depozit de chestionare, cu 150 de itemi de evaluare pentru fiecare ocupație identificată, care să fie disponibil pentru toate centrele locale de evaluare autorizate de ANC, pentru 30 ocupații pentru care se asigură în prezent evaluare de competențe profesionale. Sistemul de evaluare va avea în vedere distribuirea aleatorie de întrebări pentru proba teoretică, având facilități de permutare (amestecare) atât a răspunsurilor pentru întrebări cat și a afișării întrebărilor în cadrul evaluării, conform practicilor naționale și internaționale de evaluare pentru certificări recunoscute internațional (de ex. https://www.prometric.com , https://www.bitacad.net/, http://www.certipro.ro/ ).

  Instrumentul de evaluare on-line va avea în vedere cel puțin următoarele facilități:

  • Actualizarea și completarea itemilor existenți de evaluare
  • Posibilitatea de setare timpi de evaluare pe ocupații
  • Posibilitatea de a adaugă facil noi ocupații și itemi pentru acestea
  • Calcul automat pentru rezultatele evaluărilor
  • Rapoarte sintetice pe baza evaluărilor efectuate cu ajutorul instrumentului
  • Acces securizat al centrelor de evaluare la sesiuni de evaluare

  În ceea ce privește componența de evaluare practică, procesul de standardizare presupune elaborarea unor probe de evaluare la nivel național, care asigură o abordare unitară în ceea ce privește tipurile de competențe evaluate pentru fiecare calificare și stabilirea unui standard unitar în ceea ce privește criteriile de performanță urmărite în evaluările cu caracter practic. Se vor elabora 15 probe practice standardizate pentru fiecare calificare. Vor fi angajați maximum 4 experți IT externi, contractați din afara ANC, care vor avea ca atribuții elaborarea, testarea și punerea în funcționare a platformei on-line. Pentru realizarea activității necesarul expertizei externe constă în 18 poziții experți dezvoltare instrumente de evaluare și 3 experți dezvoltare metodologie și calitate instrumente evaluare.

  Cele 18 poziții alocate pentru dezvoltarea instrumentelor de evaluare vor fi ocupate de un număr total de aproximativ 90 de experți, modalitatea de lucru fiind următoarea: pentru fiecare calificare va fi formată o echipă de 3 experți care dezvoltă instrumente de evaluare, rezultând astfel un total de 90 experți care vor dezvolta instrumente de evaluare pentru 30 de calificări. Echipa de 3 experți cuprinde 2 experți cu experiența în sistemul de educație și formare profesională și 1 expert cu experiența relevantă pe piața muncii în domeniul calificării, care asigură o verificare externă a instrumentelor de evaluare. Echipa de 3 experți va lucra aprox. 4 luni, fiind alocate câte 2 ore/zi/expert pentru activitatea de elaborare instrumente evaluare. Cei 3 experți dezvoltare metodologie și calitate instrumente evaluare vor fi implicați pe durata întregii activități fiind responsabili cu elaborarea metodologiei de scriere a itemilor de evaluare și a instrumentelor de evaluare, verificarea calității itemilor și instrumentelor de evaluare realizate de echipele de experți pentru dezvoltare instrumente de evaluare și asigurarea testării itemilor de evaluare dezvoltați. În completare, vor fi alocați 2 experți interni ANC pentru activitatea de elaborare metodologie și asigurarea calității itemilor și instrumentelor de evaluare.

  Principalele etape ale activității de elaborare a instrumentelor de evaluare:

  • Elaborarea draft-lui de ghid de scriere a instrumentelor de evaluare standardizate
  • Organizarea de workshop-uri/întâlniri cu experții și alte părți interesate pentru prezentarea, discutarea și îmbunătățirea draft-lui
  • Elaborarea formei finale a ghidului
  • Organizarea de workshop-uri de lucru pentru experții implicați în elaborarea instrumentelor standardizate de evaluare
  • Elaborarea draft-lui de instrumente de evaluare
  • Revizuirea instrumentelor de evaluare în urma verificării din punct de vedere calitativ
  • Elaborarea formei finale a instrumentelor de evaluare
  • Încărcarea instrumentelor de evaluare în platformă
 • A5. – Actualizarea Registrului Național al Calificărilor

  A5.1. - Revizuirea descrierilor calificărilor ce urmează a fi preluate din Nomenclatorul Calificărilor Profesionale în vederea înregistrării în RNC

  Activitatea de revizuire se va realiza pe baza rezultatelor cartografierii grupelor majore din COR pentru nivelurile de calificare 1-5 realizate la sub activitatea A3.2., cu implicarea Comitetelor Sectoriale. Fiecare calificare, din cele 500 de calificări din Nomenclatorul calificărilor Profesionale, va fi analizată din perspectiva relevanței calificării pentru piața muncii, a valabilității standardului ocupațional aferent (pentru acele calificări pentru care exista standarde) și a nivelului de calificare alocat. În cadrul acestei sub activități se vor elabora/revizui 250 de standarde ocupaționale pentru calificări din CNC. Se are în vedere atât dezvoltarea de standarde noi, pentru calificări prioritare identificate de studiul privind nevoile de competențe și calificări noi realizat în cadrul sub activității A3.1, cât și revizuirea unor standarde existente, identificate în urma analizei realizate în cadrul sub activității A3.2. Fiecare standard elaborat/revizuit va fi validat de catre Comitetul Sectorial corespondent si aprobat prin decizie a președintelui ANC. Standardele elaborate/revizuite constituie element principal în reglementarea procesului de autorizare a furnizorilor de formare profesională.

  Principalele etape ale sub activității sunt:

  • Analiza calificărilor din Nomenclator și întocmirea fișelor descriptive ale calificărilor;
  • Elaborarea standardelor ocupaționale pentru 250 de calificări de nivel 1 – 6

  Pentru desfășurarea acestei sub activități sunt implicați diferiți experți, in diferite etape, după cum urmează:

  • o echipă de 11 experți (6 din partea liderului și 5 din partea partenerului) care vor acorda asistență metodologică pentru preluarea calificărilor în RNCP și pentru elaborarea standardelor ocupaționale;
  • o echipă de 17 experți sectoriali selectați de către Comitetele Sectoriale care vor avea ca atribuții analiza celor 500 de calificări cuprinse în Nomenclatorul Calificărilor Profesionale și elaborarea fișelor de calificări în vederea preluării acestora în RNCP.

  Cele 250 standarde ocupaționale vor fi realizate prin servicii externalizate

  A5.2. - Înregistrarea tuturor calificărilor noi și revizuite în Registrul Național al Calificărilor

  sub activitatea presupune înregistrarea în RNC a tuturor calificărilor din Nomenclatorul calificărilor Profesionale analizate în cadrul sub activității A5.1 și a calificărilor elaborate/revizuite în cadrul aceleiași sub activității. Înregistrarea calificărilor în RNC va asigura completarea registrului cu toate informațiile necesare descrierii unei calificări, asigurând, pe de o parte, transparența sistemului național de calificări pentru cetățeni și operatorii economici și comparabilitatea cu Cadrul European al Calificărilor, pe de altă parte. Pentru aceasta activitate vor fi implicați 4 experți care sunt responsabili cu înregistrarea tuturor informațiilor privind calificările în Registrul calificărilor profesionale

 • A6. – Dezvoltarea abilităților și cunoștințelor personalului ANC și MMJS

  A6.1. - Formarea personalului ANC și MMJS în vederea îmbunătățirii calității reglementarilor privind sistemul național al calificărilor

  Activitatea de formare se va concentra pe dezvoltarea unor competențe specifice pentru transpunerea reglementărilor legislative în proceduri, instrumente, ghiduri care să asigure implementarea unitară a legislației de către personalul ANC și MMSJ în domeniul de activitate specific. Se va pune accent pe utilizarea unor metode de eficientizare a activității și de simplificare a proceselor/procedurilor utilizate. La activitatea de formare vor participa 50 de persoane din ANC și 100 de persoane din MMJS, nivel central și structuri subordonate, membri în comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesională. Activitatea de formare va avea în vedere respectarea principiului dezvoltării durabile, obiectivului de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, în conformitate cu articolul 11 ți cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, având în vedere principiul „poluatorul plătește”. În implementarea activității de formare se va asigura utilizarea exclusiva a mediului on-line și a sistemelor și platformelor electronice pentru comunicarea cu personalul implicat în formare, pentru furnizarea suporturilor și materialelor de curs necesare desfășurării activității de formare.

  Managerul de proiect va asigura măsuri pentru utilizarea și transmiterea tuturor documentelor necesare numai în format electronic, tipărirea acestora fiind realizata doar atunci când este condiționată de prevederi legale sau de solicitări exprese ale diferitelor autorități, situație în care se au în vedere colectarea, reciclarea și arhivarea documentelor. În activitatea de formare a personalului se vor respecta egalitatea de șanse și nediscriminarea și egalitatea de gen prin promovarea participării egale la sesiunea de formare. Se va asigura faptul că nicio persoană nu va fi discriminată în funcție de gen, rasă, etnie etnică, religie, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Managerul proiectului și coordonatorul partenerului vor asigura premisele pentru respectarea acestor principii în implementarea activității de formare și respectarea prevederilor următoarelor reglementări : Legea nr.202/2002 republicata in 2013, privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, Directiva 75/11/CE privind aplicarea principiilor Egalității de remunerație pentru bărbați și femei, Directiva 76/207/CE privind principiile egalității de tratament între femei și bărbați în privința accesului la angajare, formare profesională și promovare precum și în ceea ce privește condițiile de muncă, Directiva 78/2000/CE privind egal. în domeniul ocupării și în alte aspecte ale vieții cotidiene, Directiva 43/2000/CE privind tratamentul egal al persoanelor de origine rasială și etnică, Regulamentul 1083/2006 al Consiliului UE. Serviciile de formare vor fi subcontractate.

  A6.2. - Formarea personalului ANC și MMJS pentru dezvoltarea competențelor de comunicare transparenta și eficientă cu părțile interesate

  Activitatea de formare se va concentra pe dezvoltarea unor competențe transversale necesare comunicării eficiente cu părțile interesate (Comitete sectoriale, decidenți, instituții de învățământ, furnizori de formare profesională, centre de evaluare de competențe, cetățeni, angajatori). Se vor avea în vedere dezvoltarea de tehnici și metode de comunicare, competențe privind utilizarea datelor statistice pentru realizarea de informări/prezentări/rapoarte privind domeniul de activitate. La activitatea de formare vor participa 50 de persoane din ANC și 100 de persoane din MMJS, nivel central și structuri subordonate, membri în comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesională. Activitatea de formare va avea în vedere respectarea principiului dezvoltării durabile, obiectivului de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, în conformitate cu articolul 11 ți cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, având în vedere principiul „poluatorul plătește”. În implementarea activității de formare se va asigura utilizarea exclusiva a mediului on-line și a sistemelor și platformelor electronice pentru comunicarea cu personalul implicat în formare, pentru furnizarea suporturilor și materialelor de curs necesare desfășurării activității de formare. Managerul de proiect va asigura măsuri pentru utilizarea și transmiterea tuturor documentelor necesare numai în format electronic, tipărirea acestora fiind realizata doar atunci când este condiționată de prevederi legale sau de solicitări exprese ale diferitelor autorități, situație în care se au în vedere colectarea, reciclarea și arhivarea documentelor. În activitatea de formare a personalului se vor respecta egalitatea de șanse și nediscriminarea și egalitatea de gen prin promovarea participării egale la sesiunea de formare. Se va asigura faptul că nicio persoană nu va fi discriminată în funcție de gen, rasă, etnie etnică, religie, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

  Managerul proiectului și coordonatorul partenerului vor asigura premisele pentru respectarea acestor principii în implementarea activității de formare și respectarea prevederilor următoarelor reglementări : Legea nr.202/2002 republicata in 2013, privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, Directiva 75/11/CE privind aplicarea principiilor Egalității de remunerație pentru bărbați și femei, Directiva 76/207/CE privind principiile egalității de tratament între femei și bărbați în privința accesului la angajare, formare profesională și promovare precum și în ceea ce privește condițiile de muncă, Directiva 78/2000/CE privind egal. în domeniul ocupării și în alte aspecte ale vieții cotidiene, Directiva 43/2000/CE privind tratamentul egal al persoanelor de origine rasială și etnică, Regulamentul 1083/2006 al Consiliului UE. Serviciile de formare vor fi subcontractate.