Obiectivul general al proiectului/scopul proiectului

Obiectivul proiectului este de a dezvolta și implementa standarde pentru creșterea calității educației și formării profesionale în România prin eficientizarea fondului de reglementare pentru definirea calificărilor și prin armonizarea legislației care vizează sistemul național de calificări.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

 • OS 1. – Revizuirea reglementărilor privind sistemul național al calificărilor, prin completarea fondului legislativ existent cu un număr de 5 (cinci) propuneri de acte normative.

  Aceste noi reglementări sunt necesare pentru a completa legislația existentă în ceea ce privește:

  • Alocarea nivelurilor de calificare pe bază de criterii unitare;
  • Realizarea corelației dintre nivelurile de calificare din CNC și grupele de bază COR;
  • Reglementarea tipurilor de standarde necesare în sistemul național de calificări din România;
  • Dezvoltarea programelor de studii pe bază de rezultate ale învățării;
  • Utilizarea creditelor transferabile și furnizarea programelor de învățământ postuniversitar;
 • OS 2. – Dezvoltarea unui instrument standardizat de evaluare pentru calificări în vederea creșterii calității procesului de evaluare a competențelor profesionale.

  Acest instrument presupune standardizarea procesului de evaluare a competențelor profesionale pentru a stabili norme unitare, aplicabile la nivel național, pentru certificarea competențelor profesionale ale persoanelor care solicită validarea de competențe dobândite în contexte de învățare non-formale și informale.

  Instrumentul va reglementa atât evaluarea teoretică cât și evaluarea practică a competențelor profesionale, asigurând o bază de date de itemi și probe de evaluare, cu bareme și criterii de evaluare unitare.

 • OS 3. – Operaționalizarea Registrului Național al Calificărilor prin corelarea calificărilor cu COR și CNC prin elaborarea/revizuirea unui număr de 250 standarde ocupaționale.

  Prin actualizarea Registrului Național al Calificărilor (RNC) se va asigura corelarea și coerența cu Cadrul Național al Calificărilor (CNC) din perspectiva nivelurilor de calificare și descrierii calificărilor, corelarea cu COR din perspectiva nivelurilor de calificare și a grupelor de bază pentru ocupațiile corespondente, precum și coerența între COR și nevoile pieței muncii din perspectiva competențelor și ocupațiilor cerute de piața muncii.

 • OS 4. – Dezvoltarea competențelor personalului ANC și MMJS, de la nivel central și din structuri subordonate, pentru transpunerea unitară a legislației din domeniul calificărilor și pentru comunicarea transparentă și eficientă cu părțile interesate.

  Prin acest obiectiv se vizează dezvoltarea competențele personalului ANC și MMJS, de la nivel central și din structuri subordonate, pentru a dezvolta instrumente, proceduri, ghiduri care să asigure transpunerea unitară a legislației din domeniul calificărilor specific, utilizând metode de eficientizare și simplificare a proceselor/procedurilor utilizate. De asemenea, se are în vedere dezvoltarea competențelor de comunicare transparentă și eficientă cu părțile interesate.